องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 มี.ค. 2567 ]10
2 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 25 มี.ค. 2567 ]10
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี [ 25 มี.ค. 2567 ]11
4 คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำหรับงานบุคคล [ 25 มี.ค. 2567 ]13
5 คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับบริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) [ 3 ก.พ. 2567 ]10
6 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มอาชีพยื่นคำร้องกู้ยืมเงิน เศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท) [ 3 ก.พ. 2567 ]13
7 คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และการเจราไกล่เกลี่ยของ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ [ 3 ก.พ. 2567 ]11
8 คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.พ. 2567 ]12
9 คู่มือปฏิบัติงาน การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ [ 3 ก.พ. 2567 ]11
10 คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุญาตประกอบกิจการ กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 3 ก.พ. 2567 ]12
11 คู่มือปฏิบัติงาน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 ก.พ. 2567 ]13
12 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนประดู่ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร [ 24 ต.ค. 2566 ]21
13 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2566 ]25
14 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2566 ]20
15 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ก.ย. 2566 ]22
16 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.ย. 2566 ]20
17 คู่มือการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 1 ส.ค. 2566 ]10