องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 081-790-2090

นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด นางสาวณัชลักษม์ มณีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 081-790-2090 โทรศัพท์ : 094-694-2397

นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด นางสมจิตร สัตย์ซื่อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทรศัพท์ : 081-790-2090 โทรศัพท์ : 092-809-9179