โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.16.173
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,200,124

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     แบบฟอร์มเอกสาร 
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มเอกสาร  
     31.แบบฟอร์มการขอหยุดใช้น้ำประปา0000-00-00เปิดอ่าน
     30.แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้น้ำประปา0000-00-00เปิดอ่าน
     29.แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ0000-00-00เปิดอ่าน
     28.แบบฟอร์มการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ0000-00-00เปิดอ่าน
     27.แบบฟอร์มการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์0000-00-00เปิดอ่าน
     26.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า0000-00-00เปิดอ่าน
     25.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)0000-00-00เปิดอ่าน
     24.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา0000-00-00เปิดอ่าน
     23.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า0000-00-00เปิดอ่าน
     22.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)0000-00-00เปิดอ่าน
     21.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา0000-00-00เปิดอ่าน
     20.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า0000-00-00เปิดอ่าน
     19.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด)บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด0000-00-00เปิดอ่าน
     18.แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา0000-00-00เปิดอ่าน
     17.แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล0000-00-00เปิดอ่าน
     16.แบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล0000-00-00เปิดอ่าน
     15.แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล0000-00-00เปิดอ่าน
     14.แบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล0000-00-00เปิดอ่าน
     13.แบบฟอร์มการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0000-00-00เปิดอ่าน
     12.แบบฟอร์มการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0000-00-00เปิดอ่าน
     11.แบบฟอร์มการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 330000-00-00เปิดอ่าน
     10.แบบฟอร์มการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 320000-00-00เปิดอ่าน
     9.แบบฟอร์มการแจ้งถมดิน30000-00-00เปิดอ่าน
     9.แบบฟอร์มการแจ้งถมดิน20000-00-00เปิดอ่าน
     9.แบบฟอร์มการแจ้งถมดิน10000-00-00เปิดอ่าน
     8.แบบฟอร์มการแจ้งขุดดิน30000-00-00เปิดอ่าน
     8.แบบฟอร์มการแจ้งขุดดิน20000-00-00เปิดอ่าน
     8.แบบฟอร์มการแจ้งขุดดิน10000-00-00เปิดอ่าน
     7.แบบฟอร์มการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร0000-00-00เปิดอ่าน
     6.แบบฟอร์มการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร0000-00-00เปิดอ่าน
     5.แบบฟอร์มการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 210000-00-00เปิดอ่าน
     4.แบบฟอร์มการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 220000-00-00เปิดอ่าน
     3.แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 210000-00-00เปิดอ่าน
     2.แบบฟอร์มการรับชำระภาษีป้าย0000-00-00เปิดอ่าน
     1.แบบฟอร์มการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน0000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 89 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.