HACKED BY MR MINATO FT HACTIVIST OF GARUDA 

โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 15 คน
หมายเลข IP 3.93.74.25
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,292,920

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. มอบหมายให้ นายประยงค์ เวชยันต์ รองนายก อบต. พร้อมด้วย นายปิยะ คิดการ เลขานุการนายก อบต. และ นางวิภา พันธ์โพธิ์การ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรและสถาบันเกษตรดีเด่นแห่งชาติ ระดับกลม ประจำปี 2566 สาขากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดัพนธุ์ข้าวบ้านแฝก - โนนสำราญ โดยมี นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกนิฎฐี  สุนทรเกศ นายอำเภอสีดาและหน่วยงานราชการในเขตอำเภอสีดาและเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์ผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวบ้านแฝก-โนนสำราญ ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น. อบต.โนนประดู่   นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต.  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นางสาวสุคนธ์ทิพย์  มีภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.โนนประดู่  และนางสาวนวรัตน์  จักพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โนนประดู่ ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. อบต.โนนประดู่  นำโดย นายพูนศักดิ์ ประจิตร รองนายก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นางสาวพัชรณัญช์  พุฒกลาง ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนประดู่  และนางสาวนวรัตน์  จักพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โนนประดู่ ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนม่วง  หมู่ที่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 มกราคม  2566 เวลา 09.00 น. อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. มอบหมายให้ นายพูนศักดิ์ ประจิตร รองนายก เข้าร่วมโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน อำเภอสีดาคัพ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางสมจิตร  สัตย์ซื่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทีมตำบลโนนประดู่ การแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่ 1 1ST  (2023)กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป (ชาย ) ณ สนามที่ว่าการ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. อบต.โนนประดู่  นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นางสาวพัชรณัญช์  พุฒกลาง ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนประดู่  ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ศาลาประชาคมบ้านตาลาด  หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. อบต.โนนประดู่  นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นางสาวพัชรณัญช์  พุฒกลาง ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนประดู่  ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรง  หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. อบต.โนนประดู่  นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นางสาวพัชรณัญช์  พุฒกลาง ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนประดู่  ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรง  หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 มกราคม 2566 โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต.โนนประดู่ มอบหมายให้ ทีมพ่นหมอกควัน ออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ (ครั้งที่3 ) ณ หมู่ 4 บ้านสำโรงตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. อบต.โนนประดู่  นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นายภูริเดช สีผาง ปลัดอำเภอสีดาผู้รับผิดชอบตำบลโนนประดู่  นางสาวพัชรณัญช์  พุฒกลาง ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนประดู่  ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ที่ทำการกำนันตำบลโนนประดู่  ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09:30 น. อบต.โนนประดู่  นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วย นายภูริเดช สีผาง ปลัดอำเภอสีดาผู้รับผิดชอบตำบลโนนประดู่ นางสาวสุคนธ์ทิพย์  มีภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.โนนประดู่  และนางสาวนวรัตน์  จักพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.โนนประดู่  ลงพื้นที่จัดโครงการประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ อบต.เคลื่อนที่(เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 3 (เพื่อทบทวนปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)และโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 2728
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 27 มกราคม 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.