โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,390,821

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนประดู่ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 4/2566 โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคุณหมอพัชรณัญช์ พุฒกลาง ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนประดู่ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มีภู่ พยาบาลวิชาชีพ และคณะผู้บริหาร 1.เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 2.รายงานผลการดำเนินโครงการที่หน่วยงานเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 และ 3.รายงานขอขยายการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โนนประดู่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 3/2566 โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคุณหมอพัชรณัญช์ พุฒกลาง ผอ.รพ.สต.ตำบลโนนประดู่ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มีภู่ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ อบต. เพื่อรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 สรุปงบการเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. โนนประดู่ ติดตามอาการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 20 ราย และรายชื่อผู้ที่ได้รับ (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) จำนวน 13 ราย  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. อบต.โนนประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจัดซื้อหรืองานจ้าง ประจำปี 2566 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยวิทยากรให้ความรู้โดย นายภิวรรษ กุลจิตติอัมพร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสีดา และนายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจรับงานและบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
วันที่ 27 กันยายน 2566  เวลา 09.30 น. อบต.โนนประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย ส.ต.ประกาศิต  แปลนพิมาย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ เรื่อง ทบทวนเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิทธิ หน้าที่ วินัยของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการอบรมภาคทฤษฎีพร้อมฝึกปฏิบัติเผชิญเหตุ การป้องกันและบรรเทาเหตุ การใช้อุปกรณ์ และจำลองสถานการณ์เข้าระงับเหตุอัคคีภัย (น้ำมันและแก๊ส) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่  นำโดย นางสุภาวรรณ นากุดนอก ประธานสภา อบต. จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  1.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 2.พิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 และ 3.ร่วมรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์  ควันพิมาย นายก อบต. เข้าร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านทาง Facebook Live เพจ : ท้องถิ่นไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. อบต.โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์  ควันพิมาย นายก อบต. หมอบหมายให้ ประยงค์ เวชยันต์ รองนายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ส.อบต.  อสม. และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. นม. พร้อมด้วยนางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม และนางเลขา ศิลาหอม หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นม.ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566 และมอบบ้านพร้อมป้ายโครงการฯ มอบถุยังชีพ ให้กับราย นายนิติศาตร์ ประจิร บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. (วันที่สี่) อบต.โนนประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2566 ได้เดินทางถึงเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นายสมเดช สุวรรณฉวี ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น และในเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น การสร้างรายได้ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางรัชนี โพธิ์สุวรรณ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โดยมี สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. (วันที่สาม) อบต.โนนประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2566 ได้เดินทางถึงศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ระยะทางจากศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม ถึงศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง การพื้นฟู การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนการเกษตรอินทรีย์ และเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายป่าต้นน้ำ วิทยากรโดย ศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม และในเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนารายได้ วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. (วันที่สอง) อบต.โนนประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2566 ได้เดินทางสู่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง ความเป็นมาของกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางสาวธนพร  จรูญรัตน์ ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านทุ่งทอง และในเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การสร้างอาชีพและรายได้ ให้คนในชุมชน เสริมสร้างการออม การบริหารจัดการภาระหนี้สิน วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นายแรม เชียงกา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย โดยมี สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. (วันแรก) อบต.โนนประดู่ จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายปฐมพงษ์  ปรักเจริญ ปลัดอำเภอสีดา (ปลัดอาวุโส) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นายเสน่ห์ ศรีคุณ ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอสีดา และนายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัด อบต .โนนประดู่ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลกรขององค์กรให้มีความรู้ความสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยมี สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน และตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. อบต.โนนประดู่ นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต. จัดประชุมซักซ้อมการสำรวจพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่น 135 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และหารือ ในการดำเนินงานและปฏิบัติงานของอาสาสมัครโครงการฯ ร่วมกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) โดยมี คุณกุลพิพิทย์ วงศ์แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา สมาชิกสภา อบต.โนนประดู่ , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนประดู่ , ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนประดู่ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่ , ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลโนนประดู่ , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อำเภอสีดา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งลงพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลโนนประดู่ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเสว จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ  ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มีภู่ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนประดู่ และนายรัฐพล แก้วทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เพื่อเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยให้ประชาชน ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ในการดูแลอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ณ ที่ทำการกำนันตำบลโนนประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านเสว ต.โนนประดู่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 15 กันยายน 2566 อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โนนประดู่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างที่ 14 – 15 กันยายน 2566 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ พร้อมด้วย วิทยากรโดยให้ความรู้โดย ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลสีดา บรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครกู้ชีพประจำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ ให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนส่งตัวเข้ารักษายังโรงพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. อบต.โนนประดู่ จัดประชุมผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ประชุมปรึกษาหารือการดูแลประปาภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การปรับปรุงระบบการบริหารงานระบบประปาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 15 กันยายน 2566  เวลา 09.00 น. อบต.โนนประดู่ จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย วิทยากรให้ความรู้โดย ร.ต.ต.ชัยสิทธิ์ งามเลิศ รอง สว.(ป.) สภ.สีดา และ ส.ต.ท.พีระยุทธ  พรมเสน นางสาวอุภาภรณ์  รักพวกกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสีดา และนางสาวอาทิตยา  สิงห์กัลย์ บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยทางถนนการใช้รถจักรยานยนต์ ระเบียบวินัยจราจร การขับขี่ปลอดภัย การเลือกใช้หมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน การสวมใส่หมวกนิรภัยให้เด็กอย่างถูกวิธี เพื่อให้ความรู้เด็กและผู้ปกครองเด็กในสังกัด ศพด.บ้านเสวและบ้านหนองอ้ายแหนบ พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมอบหมวกนิภัย/คู่มือขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โนนประดู่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2566 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย วิทยากรโดยให้ความรู้โดย ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลสีดา บรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครกู้ชีพประจำหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ ให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนส่งตัวเข้ารักษายังโรงพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพของเยาวชน อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาสาแจ้งเหตุฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ประจำปี 2566 โดยมี นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย วิทยากรโดยให้ความรู้โดย ทีมกู้ชีพ EMS โรงพยาบาลบัวใหญ่ บรรยายให้ความรู้แก่เยาวชน ในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ ให้มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นก่อนส่งตัวเข้ารักษายังโรงพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566 โดย นายเฉลิมเกียรติ  ควันพิมาย นายก อบต. มอบหมายให้ นายปิยะ  คิดการ เลขานุการนายก อบต. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางสาวนวรัตน์  จักพุดซา พนักงานสาธารณสุขชุมชน และนางสาวศศิพิชยา วงศ์สวาสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อเน้นการตรวจสุขภาพเชิงรุกโดยให้ประชาชน ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพ ในการดูแลอย่างต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับทราบภาวะสุขภาพของตนเองและลดภาวะเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศชาติ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กันยายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
การป้องกันการทุจริต
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.