โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.238.72.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,207,099

E-Service  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 1 ธันวาคม  2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อบต.โนนประดู่ ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกสระหนองไม้ตายสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  อบต.โนนประดู่ ร่วมกับ อำเภอสีดา และ รพ.สต.โนนประดู่  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างอบต. โดยทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของบุคลากรในสังกัด ตามนโยบายของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา "กวาดบ้านตนเอง" จำนวน 50 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565  โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต.โนนประดู่ มอบหมายให้ ทีมพ่นหมอกควันออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ (ครั้งที่ 2)  ณ โรงเรียนบ้านเสว  (ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 28 พฤศจิกายน  2565  อบต.โนนประดู่ จัดโครงการคัดแยกขยะต้นทาง (ขยะเปียกลดโลกร้อน) ประจำปี 2566   โดยได้รับเกียรติจาก นายภูริเดช สีผาง ปลัดอำเภอสีดา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางภัทรธิชา เครือมา ท้องถิ่นอำเภอสีดา นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. และ  คณะผู้บริหาร  เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นายสุทิน พลเมืองดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะและการจัดการขยะเปียก สาธิตการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน  เพื่อให้ไปพัฒนาและต่อยอดความรู้เรื่องขยะเปียกต่อไป ณ บ้านหนองสะแกหมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 พฤศจิกายน  2565  โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต.โนนประดู่ มอบหมายให้ ทีมพ่นหมอกควันออกพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลโนนประดู่  ณ โรงเรียนบ้านเสว  (ราษฎร์สามัคคี) ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 24 พฤศจิกายน  2565  อบต.โนนประดู่ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนของผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 3/2565   โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. มอบหมายให้  นายประยงค์ เวชยันต์ รองนายก อบต. ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ ประจิตร รองนายก อบต. และ   พนักงานจ้าง อบต.โนนประดู่  ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย  โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทร์  กิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและฟ้อนรำประกอบเพลง เพื่อผ่อนคลายความเครียดและให้ความบันเทิงไปพร้อมๆกัน ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  อบต. โนนประดู่   นำโดย นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมต้อนรับ นางวังดาว แก้วไธสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลประทาย พร้อมด้วย นายปุณวิพัชร์ อธิพัชระวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลประทาย  เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดู  ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  โนนประดู่ โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนประดู่ ร่วมต้อนรับ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางกนิฎฐี  สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในตำบลโนนประดู่ และรับฟังความเดือดร้อนของผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนประดู่ ณ วัดบ้านโนนประดู่  อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 17 พฤศจิกายน  2565    อบต.โนนประดู่ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนของผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 2/2565   โดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต. มอบหมายให้  นายประยงค์ เวชยันต์ รองนายก อบต. ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางกัลยกร ครองเคหา นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  พนักงานจ้าง อบต.โนนประดู่  ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ด้วย  โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการพับเหรียญโปรยทาน  กิจกรรมออกกำลังกายด้วยยางยืดและฟ้อนรำประกอบเพลง เพื่อผ่อนคลายความเครียดและให้ความบันเทิงไปพร้อมๆกัน ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565  อบต.โนนประดู่   นำโดย นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย นายก อบต.  พร้อมด้วย นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัด อบต.เข้าร่วมโอนครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเป็นเครื่องจักรกลสาธารณภัยประเภทรถบรรทุกน้ำโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่   ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ต่อไป
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ติดตามและประเมินผลแผน
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
เอกสารดาวน์โหลด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı