โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.72.180
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,207,028

E-Service


  หน้าแรก     ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป  

  

สภาพทั่วไปและข้อมุลพื้นฐาน

ก่อนก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่นั้น เคยเป็นสภาตำบลมาก่อน ซื้งได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และเป็นหน่วยบริหารทางราชการส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยในครั้งแรกมีประธานกรรมการบริหารมาจากำนันโดยตำแหน่งและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้งต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากประธานกรรมการบริหารเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กและต่อมาได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2550
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร โดยนับจากอำเภอสีดา มาตามทางหลวงแผ่นดินสายหลักหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จนถึงทางแยกปั๊ม น้ำมันพีที ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา เลี้ยวขวามาตามถนนสายบ้านตาลาด – บ้านหนองอ้ายแหนบ จนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ หรือจะเดินทางมาตามถนนลาดยางสายประทาย – บัวใหญ่ (นิเวศน์รัตน์) จนถึงทางแยกบ้านหนองอ้ายแหนบแล้วเลี้ยวซ้ายมาตามถนนลูกรังบ้านหนองอ้ายแหนบ – โนนประดู่ จนถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 83 กิโลเมตร จังหวัดขอนแก่น 110 กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร 330 กิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ทิศใต้ ติดต่อ ต.โนนถาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.โพนทอง อ.สีดา, ต.สำพะเนียง ต.วังหิน อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.เสมาใหญ่, ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ มีเนื้อที่ประมาณ 27,164 ไร่ หรือประมาณ 50.60 ตารางกิโลเมตร


สภาพทางสังคม

 
 
 การศึกษา
                โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3  แห่ง 
ชื่อโรงเรียน
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ.2557
ปี พ.ศ.2558
จำนวนนักเรียน *
รวม (คน)

จำนวนนักเรียน *

รวม (คน)

จำนวนนักเรียน *

รวม (คน)

ก่อนประถม (คน)

ป.1–ป.6 (คน) ก่อนประถม (คน) ป.1–ป.6 (คน) ก่อนประถม (คน) ป.1–ป.6 (คน)
1. โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่2. โรงเรียนบ้านเสว3. โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 143515 6211364 76148      79 132115 6010058 7312173 191825 559554 7411379
 
 
 
 
             
                    
 
 
 
 
*ข้อมูล  ปี พ.ศ.2558 ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก             จำนวน      2            แห่ง 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ   2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ถ่ายโอน      ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558
จำนวนนักเรียน * จำนวนนักเรียน * จำนวนนักเรียน *
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว พัฒนาชุมชนพัฒนาชุมชน 3021 3326 2833
        * ข้อมูล ปี 2558     ณ เดือนมิถุนายน    พ.ศ. 2558   ที่อ่านหนังสือพิมพ์   จำนวน  10   แห่ง  (หมู่ที่ 1-10 ตำบลโนนประดู่)สถาบันและองค์การทางศาสนา
  - วัด  จำนวน     3    แห่ง         -    สำนักสงฆ์    จำนวน    2  แห่ง
   

     รายชื่อวัด/สำนักสงฆ์

          สถานที่ตั้ง

หมายเหตุ

      1.วัดทองหลางใหญ่ บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2       กำลังก่อสร้างโบสถ์
     2.วัดบ้านโนนประดู่    บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างโบสถ์แล้ว
     3.วัดบ้านเสว-บ้านตาลาด บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 6 ก่อสร้างโบสถ์แล้ว
     4.วัดประสิทธิ์ธาราม บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 8 ยังไม่สร้างโบสถ์
     5.วัดบ้านงิ้วเก่า บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 9 ก่อสร้างโบสถ์แล้ว
  *ข้อมูล ณ    เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558         
สาธารณสุข           
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่   จำนวน 1 แห่ง   ไม่มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน มี อ.ส.ม.            ครบทุกหมู่บ้าน ทางรัฐได้ทำการส่งเสริมการทำบัตรสุขภาพในครัวเรือน ประชาชนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยจะซื้อยากินเองหรือ    มาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนประดู่
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ป้อมยามตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง                                                  
วัฒนธรรมและศาสนา
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่นับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  มีวัด จำนวน            3  แห่ง   สำนักสงฆ์    จำนวน    2  แห่ง    การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ภาษาที่ใช้ได้แก่ ภาษาไทย อีสาน ภาษาไทยโคราช และภาษากลาง
 
 

การเมืองและการบริหาร

ลักษณะด้านการเมืองและการบริหาร
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง 10 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน รวมเป็น 20 คน และพนักงานส่วนตำบล ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานรวม จำนวน 20 คน
การคลังส่วนท้องถิ่น
- การบริหารรายรับ โดยการจัดสรรรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การบริหารรายจ่าย มีการควบคุมการใช้จ่ายเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการดำเนินการด้านต่างๆ
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองการบริหาร
ประชาชนได้ให้ความสนใจในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน เพื่อประสานงานในการดำเนินงาน การพัฒนาด้านต่าง ๆ และเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบงานก่อสร้าง งานจัดซื้อ/จัดจ้างต่างๆ รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ตรงกับความต้องการ/ปัญหาของชุมชนมากที่สุด 


  

 

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
ติดตามและประเมินผลแผน
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
งานสังคมสงเคราะห์
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
เอกสารดาวน์โหลด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı